The Legal Firm – Juridische specialisten in conflicten, overeenkomsten en verkeersboetes

Soms loopt u tegen situaties aan waarvoor u zelf geen oplossing kunt formuleren. Dreigend ontslag bijvoorbeeld, maar ook het niet nakomen van een verbintenis door een andere partij of strubbelingen rondom een bouwproces. Bij The Legal Firm bent u aan het juiste adres voor adviezen over en ondersteuning bij tal van juridische kwesties. Onze experts helpen u zo problemen op de meest uiteenlopende rechtsgebieden te voorkomen of op te lossen. De diverse rechtsgebieden waarbinnen wij werkzaam zijn, zijn complex en vrijwel constant aan verandering onderhevig. Onze juridische bijstand vanuit ons kantoor aan de Keizersgracht in Amsterdam neemt u een hoop werk uit handen.

The Legal Firm

Het aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht bepaalt wie er aansprakelijk is voor het niet voldoen aan een verbintenis en de daaruit ontstane schade. Alhoewel er niet per se sprake hoeft te zijn van kwade opzet, wilt u als slachtoffer van een dergelijke situatie doorgaans een schadeclaim indienen. Onze juridische experts kunnen u hierbij van dienst zijn. Maar natuurlijk zijn wij er ook voor u wanneer u de wederpartij bent en zich wilt verdedigen tegen een in uw ogen onterechte schadeclaim. Om iemand aansprakelijk te kunnen stellen, dient men te kunnen bewijzen dat er schade bestaat en dat deze het gevolg is van een onrechtmatige daad van de tegenpartij.

Het arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. U heeft op dit gebied met veel rechten en plichten te maken, die er vooral op zijn gericht de werknemer te beschermen. Dit neemt echter niet weg dat het arbeidsrecht ook in uw voordeel als werkgever kan werken. Door de juiste toepassing van de binnen dit rechtsgebied geldende regels voorkomt u schadeclaims en imagoschade. Bovendien is personeel dat voor een werkgever werkt die de regels en wetten nauwlettend in acht houdt, gemotiveerder en zet zo dus betere prestaties neer.

Het bouwrecht

Wie aan een bouwproject denkt, denkt doorgaans aan de fysieke realisatie van een bouwplan. In de praktijk komt er echter veel meer bij kijken. Het bouwrecht betreft zelfs een zeer breed vakgebied waarbij tal van juridische onderwerpen een rol spelen. Denkt u bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen, gebiedsontwikkeling en het omgevingsrecht. Niet in de laatste plaats gelden er ook strenge regels omtrent de kwaliteit van bouwwerken. Hiermee tracht de overheid behalve kwaliteit ook veiligheid te waarborgen. Zowel als ondernemer als particulier kunt u met het bouwrecht te maken krijgen.

Het civiel recht

Zijn u en uw partner het niet eens over de afhandeling van een scheiding of bestaan er problemen rondom het bepalen van de alimentatie? Of heeft u misschien ruzie met uw buren of bent u het niet eens met de gewijzigde huurovereenkomst? Al deze zaken vallen onder het civiel recht, ook wel burgerlijk recht of privaatrecht genoemd. Het civiel recht houdt zich bezig met conflicten tussen particulieren onderling, organisaties onderling en conflicten tussen particulieren en organisaties. Komt dit tot een juridische procedure, dan wordt deze door een civiel rechter of kantonrechter behandeld.

Het contractenrecht

Doet u zaken, dan krijgt u met contracten te maken waarin basale zalen als duur en beëindiging van een overeenkomst in worden beschreven. Maar ook particulieren kunnen onderling contracten opstellen, bijvoorbeeld wanneer u bij een geldleningsovereenkomst deze onderhandse lening schriftelijk wenst vast te leggen. Regelmatig werkt men op een te grote basis van vertrouwen, of wordt er bij het opstellen van een overeenkomst onvoldoende aandacht aan essentiële details besteed. Dit kan op de termijn problemen opleveren voor beide partijen.

Het ondernemingsrecht

Als ondernemer krijgt u gedurende uw hele carrière impliciet en expliciet te maken met het ondernemingsrecht. Dat begint al zodra u uw onderneming start; een specialist van The Legal Firm kan u adviseren over alle mogelijke juridische en economische gevolgen van elke keuze. Zo minimaliseert u de kans dat u in de toekomst tegen problemen aanloopt. Het ondernemingsrecht richt zich voornamelijk op economische en organisatorische factoren binnen een onderneming met een winstoogmerk. Dit laatste kenmerk sluit stichtingen en verenigingen van deze rechtstak uit.

Het verbintenissenrecht

Met de binnen het verbintenissenrecht geldende regels en wetten legt u overeenkomsten op juridisch correcte wijze vast. De regels beschrijven hoe verbintenissen tot stand komen, maar ook wat er gebeurt wanneer deze niet of onvoldoende worden nageleefd. Het verbintenissenrecht is het meest omvangrijke rechtsgebied binnen het civiel recht. Iedereen kan er in de loop van zijn leven mee te maken krijgen. Veel voorkomende voorbeelden zijn koopovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten.