Het aansprakelijk stellen van een bedrijf

Schade: het kan ons allemaal een keer overkomen. Bent u niet de veroorzaker ervan, maar wordt de schade aan u of uw bezittingen toegebracht? Een logische stap is dan het aansprakelijk stellen van het bedrijf dat daarvoor verantwoordelijk is. Deze zal de kosten dan moeten vergoeden. Ook als een overeenkomst niet wordt nagekomen, kunt u overgaan tot het aansprakelijk stellen van het bedrijf. Dit doet u middels een aangetekende brief. Er is dan sprake van een aansprakelijkstelling. Het aansprakelijk stellen van een bedrijf doet u bijvoorbeeld naar aanleiding van de aankoop van een klaarblijkelijk niet-deugdelijk product.

Een bedrijf aansprakelijk stellen voor schade?

Wij bieden juridische bijstand aansprakelijkheidsrecht

Direct hulp bij een aansprakelijkheidstelling (dagelijks tot 21 uur)

Gratis intakegesprek

Gespecialiseerde juristen

Actief in heel Nederland

Schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid

Besluit u tot het aansprakelijk stellen van een bedrijf, dan kan deze stap een gevolg zijn van het niet nakomen van een overeenkomst (bijvoorbeeld het leveren van een goed functionerend product) of uit schuld- of risicoaansprakelijkheid. Schuld en aansprakelijkheid zijn per definitie niet gelijk aan elkaar. Het is wettelijk vastgelegd dat de tegenpartij verplicht is tot het vergoeden van schade in het geval van aansprakelijkheid.

Wordt er gesproken van schuldaansprakelijkheid, dan betreft dit verwijtbaarheid van de veroorzaker. Dit kan ook overmacht zijn. Er wordt iets gedaan, of juist nagelaten. Struikelen en met de paraplu die u in uw hand hield, krassen op een geparkeerde auto achterlaten, bijvoorbeeld. De schuldvraag is bij risicoaansprakelijkheid minder relevant. Zo kunnen er wegens storm dakpannen van een bedrijfspand waaien en schade aan uw woning veroorzaken. Ondanks dat de eigenaar van het bedrijfspand hier niet direct schuld aan heeft, wordt hij toch aansprakelijk gesteld.

Het aansprakelijk stellen van een bedrijf: tekortkoming versus onrechtmatige daad

Dan bestaat er ook nog het verschil tussen het aansprakelijk stellen van een bedrijf op basis van een tekortkoming of op basis van een onrechtmatige daad. De eerste wordt ook wel buitencontractuele aansprakelijkheid genoemd: er worden contractverplichtingen geschonden en daardoor ontstaat schade. Men spreekt dan ook wel van een wanprestatie. Ook kan het aansprakelijk stellen van een bedrijf gebeuren op grond van de wet. Wanneer er sprake is van onrechtmatig handelen (en geen contractuele verplichting) spreekt men ook wel van buitencontractuele aansprakelijkheid.

Op grond van een tekortkoming het aansprakelijk stellen van een bedrijf

Heeft u met een bedrijf een overeenkomst (contract) gesloten en voldoet deze niet aan zijn verplichtingen? Dan heeft u het recht om over te gaan op het aansprakelijk stellen van het bedrijf. De reden kan bijvoorbeeld zijn dat het werk dat wordt afgeleverd, van onvoldoende kwaliteit is, dat er een gebrekkig product aan u is geleverd of dat afspraken niet tijdig worden nagekomen. Het aansprakelijk stellen van een bedrijf wordt pas mogelijk indien er sprake is van schade én deze daad het bedrijf aan te rekenen is.

Gehele of gedeeltelijke aansprakelijkheid

Wilt u een bedrijf aansprakelijk stellen voor schade, dan betekent dit niet automatisch dat alle door u geleden schade zal worden vergoed. Een bedrijf kan namelijk ook gedeeltelijk aansprakelijk worden bevonden. Dit betekent dat de schade gedeeltelijk toerekenbaar is en gedeeltelijk niet. De vergoedingsplicht zal dan ook niet honderd procent zijn.

Het stappenplan voor aansprakelijkstelling

Heeft u schade opgelopen? Voor het aansprakelijk stellen van een bedrijf dient een vast stappenplan gevolgd te worden om de kans op een schadevergoeding zo groot mogelijk te maken. In de eerste plaats is het belangrijk vast te stellen dat de wederpartij de schuld heeft. Ten tweede maakt u een lijst met alle materiële schade. Gaat u over tot het aansprakelijk stellen van een bedrijf wegens letselschade? Dan is het van een nog groter belang om een juridisch professional in te schakelen.

Vervolgens verstuurt u de aansprakelijkstelling. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een dergelijke brief, dan zijn de professionals van The Legal Firm u graag van dienst. In het gros van de gevallen gaat het betreffende bedrijf over tot uitkering van een schadevergoeding. Is dit niet het geval, dan kunnen onze juristen u helpen met het afdwingen van een dergelijke schadevergoeding.

Branche- en ondernemersorganisaties

Elk bedrijf dient over een fatsoenlijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te beschikken. Deze beschermt het tegen schadeclaims wegens bij andere partijen veroorzaakte schade. De verzekeraar vergoedt in het grootste deel van de gevallen de kosten die hieruit voortvloeien, door welke medewerker of uitzendkracht deze ook zijn veroorzaakt. Vergoedt het bedrijf de schade toch niet? Naast het ondernemen van juridische stappen met als doel het aansprakelijk stellen van het bedrijf, kunt u wellicht ook een Geschillencommissie plaatsvinden. Dit is mogelijk wanneer het betreffende bedrijf aangesloten is bij een branche- of ondernemersorganisatie.

Wat als men uw bedrijf aansprakelijk wilt stellen voor schade?

Natuurlijk kan het ook zo zijn, dat u als ondernemer een aansprakelijkstelling hebt ontvangen. Het is belangrijk niet meteen uitspraken over het wel of niet uitkeren van een eventuele schadevergoeding te doen. Heeft iemand stappen gezet voor het aansprakelijk stellen van uw bedrijf? Brengt u dan ten eerste uw verzekeraar op de hoogte. Bewijsstukken die het tegendeel bewijzen, stuurt u mee. Veel vormen van aansprakelijkheid worden door verzekeraars vergoed. Echter bestaan er altijd enkele uitzonderingen. Deze vallen dan onder het ondernemersrisico.

Juridische ondersteuning bij het indienen of juist ontvangen van een schadeclaim

Wilt u een bedrijf aansprakelijk stellen voor schade die u heeft geleden? Dan is het belangrijk niet al te lang te wachten met het inschakelen van rechtshulp. Onze professionals voorzien u van gedegen juridisch advies en geven u inzicht in hoe haalbaar uw schadeclaim in de praktijk is. Bent u voornemens over te gaan tot het aansprakelijk stellen van een bedrijf? Dan komen daar niet zelden ook flink wat emoties bij kijken. Een juridisch professional die de zaak van een afstand bekijkt, helpt u echter de juiste, weloverwogen stappen te maken.

Bent u juist degene die aansprakelijk is gesteld door een andere partij? Ook dan is het van belang hier zo snel mogelijk op te reageren en de juiste adviezen in te winnen. Voor juridische bijstand, in welke situatie u zich ook bevindt, kunt u vrijblijvend contact opnemen met The Legal Firm. Het eerste gesprek is bij ons altijd gratis.