Juridische bijstand omtrent het aansprakelijkheidsrecht

Met de term aansprakelijkheid bedoelen we dat een persoon zich aan een verbintenis dient te houden, maar ook dat deze de nadelige gevolgen dient te dragen in het geval hij of zij daaraan niet voldoet. Het aansprakelijkheidsrecht regelt in een dusdanig geval wie er aansprakelijk is voor ontstane schade. Dit kan bijvoorbeeld schade naar aanleiding van een contractfout, een bedrijfsongeval of een bouwfout betreffen. Als slachtoffer zult u dan vaak een schadeclaim willen indienen om de geleden schade op de tegenpartij te verhalen. Een expert in aansprakelijkheidsrecht staat u daarin bij.

Het doel van aansprakelijkheidsrecht

De kern van het aansprakelijkheidsrecht bestaat uit drie elementen: het vaststellen van de schadeomvang, het aanwijzen van de aansprakelijke en het ontvangen van een vergoeding. U moet onomstotelijk kunnen bewijzen dat de door u geleden schade verband houdt met de betreffende gebeurtenis. Het aansprakelijkheidsrecht heeft doorgaans compensatie van geleden schade tot doel. Ook kan het een gedragscorrigerende werking hebben of tot genoegdoening leiden. Stelt u iemand aansprakelijk, dan dient u het bewijs te leveren. Dit is minder eenvoudig dan het klinkt. Het is dan ook verstandig om een specialist in aansprakelijkheidsrecht in de arm te nemen.

Risico aansprakelijkheid versus schuld aansprakelijkheid

Het aansprakelijkheidsrecht stelt vast wanneer iemand aansprakelijk is voor door een ander geleden schade. Het burgerlijk recht maakt daarbij een onderscheid tussen twee zaken: schuld en risico. In het eerste geval valt de betreffende persoon echt iets te verwijten. Er is sprake van verwijtbaar gedrag. Bij risico aansprakelijkheid is dat niet het geval. De schuldvraag speelt hierbij geen rol. Denkt u bijvoorbeeld aan een werkgever die verantwoordelijk is voor de fouten die zijn werknemers maken. Bij schuldaansprakelijkheid is de schade door het eigen handelen veroorzaakt. Dit wil niet zeggen dat er ook altijd opzet in het spel is.

Contractuele en wettelijke aansprakelijkheid

Het Nederlands aansprakelijkheidsrecht onderscheidt twee bronnen van aansprakelijkheid: de contractuele en de wettelijke aansprakelijkheid. Bij eerstgenoemde richt het aansprakelijkheidsrecht zich op ontstane schade doordat een wederpartij zijn afspraken oftewel zijn overeenkomst niet nakomt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een leverancier u de bestelde goederen niet op tijd levert, of goederen van een zeer slechte kwaliteit levert. We spreken dan ook wel van een wanprestatie. In dit geval betreft het aansprakelijkheidsrecht dus niet nagekomen verplichtingen.

Wordt het aansprakelijkheidsrecht toegepast op een situatie die niet uit een overeenkomst, maar uit de wet is voortgevloeid? Dan spreken we van wettelijke aansprakelijkheid. Het gaat hierbij dus niet om verbintenissen tussen personen, maar door de wet opgelegde verbintenissen. Is er sprake van dit type aansprakelijkheidsrecht, dan wordt er ook nog eens een onderscheid gemaakt tussen aansprakelijkheid uit een rechtmatige of een onrechtmatige daad.

De onrechtmatige daad

Wanneer er binnen het aansprakelijkheidsrecht sprake is van een onrechtmatige daad of een wanprestatie, dan is het in de meeste gevallen mogelijk de schade op de tegenpartij te verhalen. Van een onrechtmatige daad spreekt men binnen het aansprakelijkheidsrecht wanneer de betreffende schade is ontstaan door onwettig of onbehoorlijk gedrag. Dit kan betreffen: a) inbreuk op een recht, b) handelen in strijd met wettelijke plicht, of c) handelen in strijd met maatschappelijke betamelijkheid. Wel dient er aan diverse voorwaarden te worden voldaan alvorens er tot uitkering van een schadevergoeding kan worden overgegaan.

Zo dient men, behalve het vaststellen van een onrechtmatige gedraging, ook kunnen worden aangetoond dat deze aan de wederpartij toe te rekenen is. Dit noemt men ook wel toerekenbaarheid. Daarnaast moet er aantoonbare schade bestaan en moet worden bewezen dat dit het causale gevolg is van de onrechtmatige daad. De geschonden norm moet hebben gediend tot het voorkomen van de schade. Binnen het aansprakelijkheidsrecht wordt de noemer onrechtmatige daad vaak als een vangnet gebruikt. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer schade niet onder een ander wetsartikel kan worden geplaatst.

Juridische bijstand door een expert op het gebied van aansprakelijkheidsrecht

Wilt u gebruikmaken van het aansprakelijkheidsrecht omdat u schade heeft geleden, of bent u juist aansprakelijk gesteld? Dan kunnen wij u hierbij adviseren, bijstaan en verdedigen. Onze experts binnen het aansprakelijkheidsrecht hebben jarenlange kennis en ervaring en kunnen u dan ook deskundig van dienst zijn. Een advocaat binnen het aansprakelijkheidsrecht beoordeelt uw zaak en stelt de tegenpartij aansprakelijk indien deze schuldig is, of verdedigt u omdat u als schuldige bent aangewezen. Schroomt u niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen.