Juridische bijstand binnen het arbeidsrecht

Het arbeidsrecht betreft de rechtstak die de verhoudingen tussen werkgever en werknemer regelt. Het doel van het arbeidsrecht is het verstrekken van duidelijkheid omtrent uw rechten en plichten. Ieder bedrijf heeft met wetten en regels te maken. Deze zijn in het Burgerlijk Wetboek vastgelegd. Zonder de regels zoals in het arbeidsrecht geformuleerd, zou er een teveel scheefheid tussen werkgever en werknemer optreden. Bescherming van de werknemers staat binnen deze rechtstak voorop. Het arbeidsrecht is onderhevig aan politiek. Op 1 januari 2020 werd het met het intreden van de Wet Arbeidsmarkt in Balans nog gewijzigd.

Het belang van het arbeidsrecht voor werkgevers

Alhoewel het arbeidsrecht voornamelijk voor de werknemer van belang lijkt, is kennis hieromtrent ook voor u van belang wanneer u de rol van werkgever heeft. Wanneer u zich aan de regels omtrent het arbeidsrecht houdt, kan u immers niet aansprakelijk worden gesteld en zult u niet te maken krijgen met procedures, dure advocaten en schadevergoedingen. Ook bevordert het respecteren van het arbeidsrecht de werksfeer en dus de prestaties van uw personeel én is dit bevorderend voor het imago van uw onderneming.

Het collectief arbeidsrecht

Binnen het arbeidsrecht wordt er onderscheid gemaakt tussen het collectief en het individueel arbeidsrecht. Het collectieve arbeidsrecht betreft het georganiseerde overleg tussen werkgevers en werknemers op organisatorisch niveau. De belangen van werknemers worden doorgaans door organisaties als een ondernemingsraad en vakbonden behartigd, terwijl de werkgeversorganisaties de belangen van de werkgever behartigen. Het collectief arbeidsrecht kunt u in feite zien als een beschrijving van de collectieve verhoudingen en de daarbij behorende ‘spelregels’.

Het individueel arbeidsrecht

Binnen het individueel arbeidsrecht gaat het niet om een globale groep werknemers, maar wordt de verhouding tussen werkgever en werknemer geregeld. Onder deze noemer vallen zowel rechten als plichten van beiden bij de werving, uitvoering en schorsing van de arbeidsovereenkomst. Een schorsing van de arbeidsovereenkomst vindt plaats in het geval van bijvoorbeeld langdurige ziekte, ontslag om dringende reden of het bezigen van concurrerende activiteiten door een werknemer. Het individueel arbeidsrecht betreft alle aspecten die betrekking hebben op de contractuele relatie.

De Arbeidstijdenwet

Binnen het arbeidsrecht is de Arbeidstijdenwet een van de belangrijkste wetten, zowel voor werkgevers als voor werknemers. Voor de gezondheid en de veiligheid op de werkvloer is het niet goed om lang achter elkaar te werken. Daarom heeft de overheid regels opgesteld betreffende werk- en rusttijden voor werknemers. Behalve het waarborgen van de gezondheid en de veiligheid heeft deze wet binnen het arbeidsrecht nog een andere functie. Het maakt het voor werknemers zo ook eenvoudiger om werktaken met privétaken zoals de zorg voor kinderen te combineren. De regels gelden voor iedereen vanaf achttien jaar, ongeacht de contractvorm.

De Arbeidsomstandighedenwet

Ook de Arbeidsomstandighedenwet speelt een belangrijke rol binnen het arbeidsrecht. Binnen deze wet is vastgelegd hoe bedrijven het veilig en gezond werken moeten waarborgen. Het doel van deze wet is het voorkomen van werkgerelateerde ziekten en ongevallen. In de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg ook wel de Arbowet genoemd, zijn geen concrete regels beschreven. De wet beschrijft algemene bepalingen en richtlijnen.

Binnen de Arbeidsomstandighedenwet is zowel voor werkgevers als voor werknemers een rol weggelegd. Zo moet een werkgever de risico’s van bepaalde werkzaamheden in kaart brengen en hiertegen maatregelen nemen. Van een werknemer wordt verwacht dat hij of zij de veiligheidsinstructies opvolgt en gebruikmaakt van de beschikbare beschermende middelen.

De Wet Arbeid en Zorg

Een derde belangrijke wet binnen het arbeidsrecht is de Wet Arbeid en Zorg. Binnen deze wet zijn verschillende verlofsoorten vastgelegd waarop werkgevers recht kunnen hebben. Denkt u bijvoorbeeld aan zwangerschaps- en bevallingsverlof, kort- of langdurend zorgverlof en calamiteitenverlof. Dat u als werkgever recht heeft op een bepaald soort verlof, wil niet zeggen dat deze per definitie betaald is. Zo is dat bij zwangerschapsverlof wel het geval, maar hoeft dit bij langdurend zorgverlof niet het geval te zijn. Ook kunnen in een cao aanvullende regelingen zijn opgenomen.

Vrijblijvend contact opnemen betreffende kwesties binnen het arbeidsrecht

Heeft u een juridisch geschil op uw werk en wilt u weten wat hierin uw rechten en plichten zijn? Dan bent u bij The Legal Firm aan het juiste adres. Wij adviseren over en verlenen bijstand bij zowel het collectief als individueel arbeidsrecht en zijn op de hoogte van door de politiek ingevoerde wetswijzigingen. Heeft u behoefte aan juridische bijstand op het gebied van arbeidsrecht? Neemt u  dan vrijblijvend contact met ons op.