Professionele bijstand binnen het contractenrecht

Het contractenrecht wordt ook wel het overeenkomstrecht genoemd, aangezien dit het recht betreft dat de duur en de beëindiging van overeenkomsten betreft, net als het opstellen en toepassen daarvan. Het contractenrecht is onderdeel van het verbintenissenrecht, wat op zijn beurt weer tot het civiele recht behoort. Een contract of verbintenis is een vermogensrechtelijke rechtsbetrekking tussen twee of meer personen. Daarbij dient de ene partij een prestatie te leveren waarop de andere partij recht heeft. Voorbeelden hiervan zijn een arbeidsovereenkomst en een koop- of huurovereenkomst.

Waarom enkel vertrouwen niet voldoende is

Wanneer u met iemand zakendoet, is vertrouwen een belangrijk element. Een voorwaarde, beter gezegd. Maar ook al bestaat er binnen een bepaalde verbintenis voldoende vertrouwen, toch is het belangrijk dat u de afspraken met de andere partij duidelijk vastlegt. Uit ervaring blijkt namelijk dat enkel mondeling gemaakte afspraken in de praktijk veel onduidelijkheid opleveren. Aanbevolen wordt, om een overeenkomst met behulp van een expert binnen het contractenrecht op te stellen.

De deskundigheid van een specialist binnen het contractenrecht

Het contractenrecht regelt de totstandkoming van overeenkomsten, maar ook waaraan deze overeenkomsten moeten voldoen om geldig verklaard te kunnen worden en wat de consequenties zijn wanneer deze overeenkomst door een partij niet wordt nageleefd. Dat betekent dat het opstellen van een heldere en waterdichte overeenkomst behoorlijk wat deskundigheid vereist. Onze professionals van The Legal Firm houden zich hier dagelijks mee bezig en kunnen u hierbij helpen. Uiteraard zijn wij op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving waaraan het contractenrecht onderhevig is.

De meerwaarde van een specialist binnen het contractenrecht wordt des te groter, wanneer een onderwerp complex is en de consequenties van het niet nakomen van de overeenkomst een grote impact hebben. Een specialist in het contractenrecht helpt u de risico’s in kaart te brengen en hier middels een goede overeenkomst op te anticiperen. Bovendien is een schriftelijke overeenkomst bewijstechnisch gezien ook erg belangrijk.

Welke overeenkomsten vallen er onder het contractenrecht?

In feite is elke afspraak die tussen twee partijen wordt gemaakt, een overeenkomt. Dit betekent dus ook dat het contractenrecht erg breed is en zich bezighoudt met de meest uiteenlopende soorten overeenkomsten. Hierbij kunt u denken aan aannemingsovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, koop- en huurovereenkomsten, licentieovereenkomsten, ruilovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten en meer.

Het contractenrecht voor u als ondernemer

Vooral in een professionele setting is het contractenrecht van groot belang. Wanneer u ondernemer bent, zult u zich namelijk niet in de vingers willen snijden. Daarom dient er bij het opstellen van contracten zorgvuldig te werk worden gegaan. Zo beperkt u financiële gevolgen tot een minimum. Een op maat gemaakt contract biedt zeer vergaande bescherming. Het contractenrecht geeft partijen overigens ook de vrijheid wat betreft de vorm en inhoud van de overeenkomst. In verreweg de meeste gevallen stelt de wet slechts enkele randvoorwaarden waaraan een contract moet voldoen.

De algemene voorwaarden

Vrijwel elk bedrijf hanteert in zijn overeenkomsten ook algemene voorwaarden. Denkt u hierbij aan leverings- of betalingsvoorwaarden. Alhoewel de term ‘algemeen’ u wellicht doet vermoeden dat hiervoor richtlijnen bestaan die probleemloos overgenomen kunnen worden in een contract, is niets minder waar. Binnen het contractenrecht dient ook met het opstellen van algemene voorwaarden zorgvuldig te worden omgegaan. Om geldig te zijn, moeten deze van toepassing zijn verklaard. Ook de algemene voorwaarden moeten de wederpartij op een door de wet aangegeven manier bereiken. De wederpartij moet dus de mogelijkheid krijgen deze in te zien alvorens de overeenkomst wordt gesloten.

Zaken van belang binnen het contractenrecht

Het mag duidelijk dat het opstellen van een overeenkomst binnen het contractenrecht maatwerk is. Het contractenrecht stelt dat het in ieder geval altijd van belang is om de volgende zaken te benoemen:

  • de partijen
  • de belangen van de partijen
  • de te verwachten prestatie en de beloning die daartegenover staat
  • aansprakelijkheid
  • consequenties wanneer verplichtingen niet worden nagekomen
  • wat te doen in het geval van overmacht
  • op wie wordt eventuele schade verhaald
  • de looptijd van de overeenkomst en mogelijkheden tot beëindiging

Juridische bijstand bij diverse aspecten binnen het contractenrecht

Het contractenrecht is voortdurend aan verandering onderhevig en raakt in toenemende mate ingewikkelder. Daarom helpt The Legal Firm u graag bij het opstellen van een overeenkomst. Ook wanneer het nakomen van een overeenkomst niet naar behoren gebeurt, kunnen wij u van dienst zijn. Pas als er geen andere optie mogelijk is, geldt het advies te gaan procederen.