Hoe kunt u iemand aansprakelijk stellen voor materiële schade?

Is er door het toedoen van een andere partij materiële schade aan een van uw bezittingen ontstaan? Alhoewel dit erg vervelend is, bestaat hier een oplossing voor: u kunt iemand aansprakelijk stellen voor de schade die hij of zij heeft veroorzaakt. Dit betekent dat u deze partij verantwoordelijk houdt voor de geleden schade en dat deze de kosten moet vergoeden. Zonder aansprakelijkheid kan er in de praktijk ook geen schadevergoeding bestaan. Het ontvangen van een schadevergoeding gaat echter niet vanzelf. U neemt hiervoor zelf het initiatief middels een brief.

Iemand aansprakelijk stellen voor schade?

Wij bieden juridische bijstand aansprakelijkheidsrecht

Direct hulp bij een aansprakelijkheidstelling (dagelijks tot 21 uur)

Gratis intakegesprek

Gespecialiseerde juristen

Actief in heel Nederland

Het verschil tussen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Nogal eens worden de termen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid met elkaar verward. Die laatste is geen wettelijke of juridische term. Wanneer we besluiten iemand aansprakelijk te stellen, verplichten we diegene in feite om de gevolgen van iets te aanvaarden en om aangesproken te kunnen worden tot betaling van een schadevergoeding. Is iemand verantwoordelijk, dan is hij of zij verplicht om ergens voor te zorgen. Zonder dat iemand persoonlijk verantwoordelijk is, kan hij of zij dus toch aansprakelijk zijn. Dit betekent tevens dat schuld en aansprakelijkheid geen synoniemen van elkaar zijn.

Iemand aansprakelijk stellen voor schade: het stappenplan

Heeft u moeten constateren dat iemand u materiële schade heeft toegebracht? Dan is de eerste stap het vaststellen van het feit dat de betreffende partij aansprakelijk is. Er dient voldoende bewijs te bestaan om aan te tonen dat de wederpartij schuld heeft. Ten tweede dient er een lijst van de schade opgesteld te worden, waarop ook alle kosten vermeld staan die tot dan toe zijn gemaakt. Het verzamelen van bewijs om iemand aansprakelijk te kunnen stellen is al in een vroeg stadium belangrijk. Het gaat bijvoorbeeld om foto’s en video’s, contactgegevens van getuigen en bonnen van gemaakte kosten.

Het versturen van de aansprakelijkstelling

Een derde stap in het proces om iemand aansprakelijk te stellen voor materiële schade is het versturen van de aansprakelijkstelling. Het is verstandig om deze per aangetekende brief te sturen, zodat u -indien nodig- ook later kunt bewijzen dat u het daadwerkelijk hebt verstuurd. In de aansprakelijkstelling vermeldt u wat er is gebeurd, wat de schadeposten zijn, welke daar in de toekomst bij kunnen komen, dat u de betreffende partij aansprakelijk stelt en dat alle kosten vergoed dienen te worden.

Iemand aansprakelijk stellen: het belang van de aansprakelijkstelling

Bent u voornemens om iemand aansprakelijk te stellen voor materiële schade die u heeft geleden? Met de aansprakelijkstelling zet u feitelijk alles in gang. Middels deze brief geeft u de wederpartij de gelegenheid de aansprakelijkheid te erkennen en de schade te vergoeden. Dit dient schriftelijk bevestigd te worden, want pas dan wordt aansprakelijkstelling erkend. Echter is de wederpartij het er niet altijd mee eens. Wilt u iemand aansprakelijk stellen voor schade, maar werkt deze betreffende persoon niet mee? The Legal Firm voorziet u van adviezen en juridische bijstand.

Een onrechtmatige daad of risicoaansprakelijkheid?

Er bestaan verschillende gronden waarop u iemand aansprakelijk kunt stellen voor schade. Twee van de hoofdcategorieën zijn de onrechtmatige daad en de risicoaansprakelijkheid. Van een onrechtmatige daad wordt gesproken als u zonder rechtvaardigingen andermans rechten schendt, bijvoorbeeld door zijn eigendommen te beschadigen. Er is dan sprake van schuldaansprakelijkheid. Van schuld spreken we echter ook wanneer er sprake is van onoplettendheid of onvoorzichtigheid. Er hoeft dus geen opzet in het spel te zijn.

Iemand aansprakelijk stellen op grond van risicoaansprakelijkheid (ook wel kwalitatieve aansprakelijkheid genoemd), vloeit voort uit andere situaties. Iemand aansprakelijk stellen voor materiële schade op grond hiervan betekent dat schuld geen enkele rol van betekenis speelt. Uw eigen hoedanigheid bepaalt dat u aansprakelijk bent. Neemt u bijvoorbeeld iemand in de rol van ouder. Wanneer uw kind een bal door de ruit van de buren trapt en deze vervolgens iemand aansprakelijk stellen, dan zult u dat zijn.

De verjaringstermijn

Wilt u iemand aansprakelijk stellen voor schade, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk te werk te gaan. Wat u koste wat kost wilt voorkomen, is het verloren gaan van uw rechten als gevolg van tijdsverloop. Bij het iemand aansprakelijk stellen voor schade bestaan er twee verjaringstermijnen: de subjectieve en de objectieve. Volgens het Burgerlijk Wetboek geldt er voor vorderingen tot schadevergoeding een verjaringstermijn van vijf jaar. De termijn gaat in op de dag nadat u als slachtoffer bekend raakte met het bestaan van de schade. Om deze reden wordt dit ook wel de subjectieve verjaringstermijn genoemd.

De objectieve verjaringstermijn geldt twintig jaar. De gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt en waarvoor u iemand aansprakelijk wilt stellen, bepaalt dan de start van de termijn. Het gaat hier dus om situaties waarbij duidelijk is wanneer de situatie precies is ontstaan. Wilt u iemand aansprakelijk stellen voor materiële schade zoals schade die is ontstaan na een verkeersongeluk, dan spelen subjectieve omstandigheden geen enkele rol van betekenis.

Wat als u geen schadevergoeding ontvangt?

Iemand aansprakelijk stellen voor schade betekent niet per definitie dat deze persoon hier ook daadwerkelijk gehoor aan zal geven. Wordt de vergoeding niet voldaan, dan schakelt u rechtsbijstand in en heeft u de hulp van een juridisch professional nodig. Vindt de betaling niet of niet tijdig plaats? Dan zal het bedrag in eerste instantie worden verhoogd. Blijft betaling alsnog uit, dan kan een rechter verdere maatregelen treffen.

Tot 1 januari 2020 was het mogelijk om vervangende hechtenis op te leggen. Tegenwoordig wordt de aansprakelijke partij in een dergelijke situatie gijzeling opgelegd. Gijzeling staat voor opsluiting in een huis van bewaring. Dit kan voor maximaal een jaar. De opgelegde boete komt dan niet te vervallen. Wanneer er sprake is van betalingsonmacht, wordt deze sanctionering echter niet toegepast.

Juridische hulp bij het iemand aansprakelijk stellen

Iemand aansprakelijk stellen voor schade kan zo geregeld zijn, maar heeft ook vaak flink wat voeten in de aarde. Heeft u schade geleden en wilt u iemand aansprakelijk stellen voor deze materiële schade? The Legal Firm is u graag van dienst. Wij kunnen u van adviezen voorzien én u het gehele traject uit handen nemen. Wilt u niet iemand aansprakelijk stellen, maar wordt u zelf aansprakelijk gesteld en is dit volgens u onterecht? Ook dan kunnen wij u bijstaan. Voor juridische bijstand om iemand aansprakelijk te stellen of u hier juist tegen te verweren, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Het eerste gesprek is altijd gratis.