Juridische bijstand bij niet-nakoming van een overeenkomst

Een overeenkomst is een afspraak tussen twee (of meer) natuurlijke personen of rechtspersonen betreffende wat men voor elkaar zal presteren. Een overeenkomst kan binnen diverse rechtsgebieden worden gesloten. Denkt u bijvoorbeeld aan het arbeidsrecht, privaatrecht, verbintenissenrecht of bouwrecht. Alle soorten overeenkomsten staan vermeld in het Burgerlijk Wetboek. Bij de niet-nakoming van een overeenkomst komt een partij zijn verplichtingen niet (volledig) na. In dat geval biedt The Legal Firm juridische bijstand en advies, ongeacht het soort overeenkomst.

Niet nakoming overeenkomst? Direct juridische hulp

Wij bieden juridische bijstand in het contractenrecht

Direct hulp bij een aansprakelijkheidstelling (dagelijks tot 21 uur)

Gratis intakegesprek

Gespecialiseerde juristen

Actief in heel Nederland

Niet-nakoming van een overeenkomst komt regelmatig voor

Is er een overeenkomst opgesteld, dan dienen beide partijen zich daaraan te houden. Daar gaat u in eerste instantie dan ook altijd vanuit. Wordt het leveren van de afgesproken prestatie echter door een van de twee nagelaten, dan is deze partij (na een eventuele ingebrekestelling) in verzuim. Niet-nakoming van een overeenkomst komt helaas vaker voor dan u wellicht denkt. Kan dit de andere partij worden aangerekend, dan is er sprake van een wanprestatie. In veel gevallen is het mogelijk een schadevergoeding na het niet-nakomen van een overeenkomst te ontvangen. Echter zijn er diverse routes te volgen.

Niet-nakoming van een overeenkomst: het versturen van een ingebrekestelling

Heeft u moeten constateren dat er sprake is van niet-nakoming van een overeenkomst door de wederpartij? Het eerste wat u dan doet, is correspondentie versturen waarin u de betreffende persoon een redelijke termijn biedt om de overeenkomst alsnog na te komen. Dit noemt men de ingebrekestelling. Doorgaans hanteert men een termijn van veertien dagen. Om verdere maatregelen te kunnen nemen, is deze stap verplicht. Is het duidelijk dat de wederpartij de afspraken niet meer zal nakomen, dan kunt u deze stap overslaan.

Een partij in verzuim

Heeft u na het constateren van niet-nakoming van een overeenkomst een ingebrekestelling verstuurd, maar is de andere partij de afspraken binnen de gestelde termijn alsnog niet nagekomen, dan zeggen we dat deze partij in verzuim is. In een dergelijk geval kan de overeenkomst worden ontbonden. Ook het aanvragen van een schadevergoeding wegens niet-nakoming van een overeenkomst is een volgende stap. Een mogelijkheid is dan bijvoorbeeld de overeenkomst door een andere partij te laten uitvoeren en de kosten daarvan op de vorige partij verhalen.

Het ontbinden van een contract wegens niet-nakoming van de overeenkomst

Het ontbinden van een overeenkomst verloopt schriftelijk. U stuurt een brief aan de andere partij met de mededeling dat u het contract ontbindt. Uit deze schriftelijke mededeling vloeit de situatie voort waarin beide partijen verplicht zijn de over en weer ontvangen prestaties ongedaan te maken. Stelt u zich voor dat u bepaalde bouwmaterialen heeft besteld, maar deze nooit heeft ontvangen. Door ontbinding van de overeenkomst wordt de leverancier ervan verplicht u de betaling terug te geven. Overigens moet de tekortkoming de ontbinding wel rechtvaardigen; een eenmalige en geringe tekortkoming is onvoldoende basis voor het stempel ‘niet-nakoming van een overeenkomst’.

Een schadevergoeding bij het niet nakomen van een overeenkomst: de voorwaarde

Om bij niet-nakoming van een overeenkomst het betreffende contract te verbinden, hoeft niet onomstotelijk vast te staan dat de tekortkoming aan de andere partij te wijten is. Wilt u aanspraak maken op een schadevergoeding wegens het niet nakomen van een overeenkomt? Dan is dat wel noodzakelijk. U moet kunnen aantonen dat de tekortkoming aan de wederpartij te wijten is en dat de ontstane schade hieruit is voortgevloeid. Is uitbetaling van een schadevergoeding het gevolg van niet-nakoming van een overeenkomst? Meestal is er sprake van vergoeding van vermogensschade.

Het vorderen van nakoming

Wat veel mensen niet weten, is dat er in het geval van niet-nakoming van een overeenkomst alsnog nakoming kan worden gevorderd. Dit doet u uiteraard enkel in het geval dat het zeker is dat de andere partij de afspraken nog kan nakomen. Kiest u niet voor een schadevergoeding wegens het niet nakomen van een overeenkomst, maar voor deze route, dan doet u dat veelal omdat u daar meer belang bij heeft. Bijvoorbeeld omdat het erg lastig is om de verplichtingen die de wederpartij middels het contract aan u heeft beloofd, elders te vinden.

Niet-nakoming van een overeenkomst: een overzicht van het stappenplan

Constateert u dat er sprake is van niet-nakoming van een overeenkomst door de wederpartij? Controleert u in eerste instantie het contract dan nauwkeurig. Dit verheldert het inzicht in de precieze afspraken die er zijn gemaakt. Een tweede stap is het overleg betreffende een oplossing. Komt deze er niet, of blijft een reactie van de tegenpartij in zijn geheel uit? Dan verstuurt u -in het geval de wederpartij zich aan de overeenkomst kan houden- een ingebrekestelling. In een ingebrekestelling dient specifieke informatie te zijn vermeld. De professionals van The Legal Firm staan u hier graag in bij.

Na het versturen van een ingebrekestelling naar aanleiding van niet-nakoming van een overeenkomst, zijn er twee opties. De wederpartij kan de gemaakte afspraken alsnog nakomen. Wanneer dit binnen de tijd gebeurt die u daarvoor beschikbaar stelt, is het probleem van tafel. Verdere stappen zullen dan niet nodig zijn. Zo niet, dan kunt u overgaan tot het eisen van een schadevergoeding wegens het niet nakomen van een overeenkomst door een partij in verzuim. Tevens kunt u het contract laten ontbinden. In ingewikkelde situaties volgt soms een gang naar de rechter.

De eventuele gang naar de rechter

Soms leidt de niet-nakoming van een overeenkomst tot de gang naar de rechter. Er is dan sprake van een dagvaardingsprocedure bij een kantonrechter. De procedure start met het versturen van een dagvaarding, die door een deurwaarder bij de tegenpartij wordt aangeboden. In de dagvaarding roept u de partij op voor de rechter te verschijnen en vermeldt u om welke reden dat is. Bij rechterlijke procedures is het verstandig een advocaat in de arm te nemen. Regelmatig mondt een dagvaardingsprocedure wegens niet-nakoming van een overeenkomst tot een schikking, maar dat hoeft niet.

Juridische ondersteuning bij niet-nakoming van een overeenkomst

Bent u een overeenkomst met een andere partij aangegaan en komt deze zijn verplichtingen niet na? De professionals van The Legal Firm staan u graag bij. Niet-nakoming van een overeenkomst komt regelmatig voort uit onvoldoende heldere contracten. Daarom is het van belang om ook bij het opstellen van een overeenkomst een professional in de arm te nemen. Voor hulp bij het opstellen van contracten of te nemen stappen bij niet-nakoming van een overeenkomst kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Het eerste gesprek is altijd gratis.