De overeenkomst van opdracht

Tot niet zo lang geleden verschafte een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) informatie over de relatie tussen een zelfstandig ondernemer en een opdrachtgever. Deze heeft nu plaatsgemaakt voor de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie). Sinds de invoer van deze wet is het raadzaam een overeenkomst van opdracht (OVO) op te stellen wanneer iemand voor uw bedrijf werkzaamheden gaat verrichten, maar deze persoon niet bij u in dienst treedt. De overeenkomst van opdracht is een document waarin afspraken omtrent een betaalde opdracht worden vastgelegd.

Waartoe leidt een goede overeenkomst van opdracht?

Voor u als opdrachtgever heeft een overeenkomst van opdracht verschillende voordelen. Wanneer de werkzaamheden volgens de overeenkomst worden uitgevoerd en er geen sprake is van loondienst, dan hoeft u geen loonheffing in te houden. Bent u juist de zelfstandig ondernemer, in dit geval ook wel de opdrachtnemer genoemd, dan komt u in aanmerking voor ondernemersaftrek. Wel bent u als opdrachtnemer altijd verantwoordelijk voor het afsluiten van verzekeringen.

Het verschil tussen de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst

Er bestaat een groot verschil tussen de overeenkomst van opdracht en een reguliere arbeidsovereenkomst: de gezagsbevoegdheid. Met deze term wordt bedoeld dat de werkgever kan ingrijpen op het gebied van werkuitvoering en hieromtrent aanwijzingen geeft. Bij een reguliere arbeidsovereenkomst is deze gezagsbevoegdheid wel aanwezig, maar bij een overeenkomst van opdracht niet. Wordt er een overeenkomst van opdracht gebruikt, dan mogen de werkzaamheden ook niet gedeeltelijk op basis van een arbeidsovereenkomst worden verricht.

Het voorkomen van een fictieve dienstbetrekking

Bent u de opdrachtgever, dan brengt de overeenkomst van opdracht enkele belangrijke voordelen met zich mee. Zo mag u deze te allen tijde opzeggen, hoeft u geen loonbelasting af te dragen en komen zaken als pensioenopbouw ook niet voor uw rekening. Tevens hoeft u de opdrachtnemer bij eventuele ziekte niet door te betalen. Dit betekent tegelijkertijd dat het voor u belangrijk is het ontstaan van een fictieve dienstbetrekking te voorkomen. Deze term verwijst naar een arbeidsverhouding tussen u en de opdrachtnemer, die geen echte dienstbetrekking betreft, maar volgens de wet wel als dienstbetrekking wordt gezien.

Bij een overeenkomst van opdracht het ontstaan van een fictieve dienstbetrekking voorkomen, doet u onder andere door het duidelijk maken aan de andere partij dat dit daadwerkelijk een overeenkomst van opdracht betreft. De zelfstandig ondernemer dient over een zeer grote mate van zelfstandigheid te beschikken. Ook dient u geen loonbelasting en werkgeverspremies af te dragen. De juristen van The Legal Firm helpen u graag met het opstellen van een gedegen overeenkomst van opdracht op maat. Hierin kunnen alle afspraken met de opdrachtnemer worden vastgelegd.

Vorderingen van een opdrachtnemer

Alhoewel het risico bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht vaak wordt onderschat, komt het in de praktijk vaker voor dan u denkt: een opdrachtnemer die vordert dat hij als werknemer dient te worden beschouwd. Dit kan gebeuren wanneer er in de realiteit dus sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst, waarin u de betreffende persoon loon hebt betaald en er sprake was van een gezagsverhouding. Raakt u na het toepassen van een overeenkomst van opdracht in een dergelijke situatie verzeild? Over de beslissing zal een rechter zich buigen. The Legal Firm kan u in een dergelijk juridisch proces bijstaan.

De kenmerken van een echte dienstbetrekking

Om het voor u zo helder mogelijk te houden, zetten we de drie kenmerken van een echte arbeidsovereenkomst op een rijtje. Deze kenmerken gelden niet in het geval van een overeenkomst van opdracht.

  • De opdrachtnemer is verplicht gedurende een bepaalde tijd te werken
  • Loon is de tegenprestatie voor het geleverde werk
  • Er bestaat een gezagsverhouding, waarin de werkgever toezicht houdt op het werk en hierover aanwijzingen geeft

Een gedetailleerde overeenkomst van opdracht

Tot de overeenkomst van opdracht zal in de praktijk doorgaans het initiatief worden genomen door de opdrachtgever. Voor hem of haar kleven er namelijk meer risico’s aan het werken volgens een dergelijke overeenkomst. Via de Belastingdienst zijn diverse modellen ten behoeve van het opstellen van een overeenkomst van opdracht te vinden, maar deze zijn doorgaans erg algemeen. Dit betekent dat deze lang niet altijd goed zullen aansluiten bij de specifieke opdracht. Door alle afspraken in een overeenkomst van opdracht zo gedetailleerd mogelijk vast te leggen, weten beide partijen waar ze aan toe zijn.

Overeenkomst van opdracht: de verplichtingen van de opdrachtnemer

Bent u de opdrachtnemer binnen een overeenkomst van opdracht, dan dient u uw werkzaamheden te allen tijde naar behoren uit te voeren. Eventuele aanwijzingen van de opdrachtgever moeten worden opgevolgd. Bent u het niet eens met de opgelegde werkwijze, dan hebt u het recht de overeenkomst van opdracht op te zeggen. Tevens dient u de opdrachtgever op de hoogte te houden van de voortgang van de werkzaamheden en de manier waarop hij deze uitvoert.

Overeenkomst van opdracht: de verplichtingen van de opdrachtgever

Als opdrachtgever bent u natuurlijk verplicht het loon de betalen dat tegenover de leveren werkzaamheden staat. Maakt de uitvoerende partij onvoorziene extra kosten, dan is het ook aan u om deze te vergoeden. Dit geldt ook wanneer de opdrachtnemer schade lijdt door een gevaar dat uit de specifieke opdracht voortvloeide. Is dit gevaar niet te classificeren onder ‘normale risico’s, dan bent u als opdrachtgever aansprakelijk. Wanneer de risico’s van tevoren zijn ingecalculeerd, zal u niet aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Het opzeggen van een overeenkomst van opdracht

Omtrent het opzeggen van een overeenkomst van opdracht, geldt dat dit voor de opdrachtgever te allen tijde tot de mogelijkheden behoort, mits dit als redelijk en billijk kan worden gezien. Er dienen dus altijd duidelijke en serieuze redenen voor te bestaan, maar een wanprestatie is er niet voor nodig. Geeft u als opdrachtgever een overeenkomst van opdracht op, dan kan het zijn dat u daarna een schadevergoeding moet betalen. In een waterdichte overeenkomst van opdracht zullen de afspraken omtrent eventuele opzegging duidelijk zijn vastgelegd.

Juridische adviezen en ondersteuning omtrent de overeenkomst van opdracht

Bij het opstellen van een overeenkomst van opdracht komen heel wat details kijken. Om problemen en onduidelijkheden gedurende de looptijd van deze overeenkomst, maar ook de periode erna, te voorkomen, is het belangrijk de overeenkomst van opdracht met behulp van een juridisch professional op te stellen. The Legal Firm staat u hierin graag bij. Ook bieden wij adviezen en juridische ondersteuning bij problemen die voortkomen uit een overeenkomst van opdracht. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.