Wetten en regels binnen het verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht is onderdeel van het civiel recht en is daarbinnen ook het meest omvangrijke rechtsgebied. Het houdt zich bezig met verbintenissen. In het verbintenissenrecht zijn wetten en regels vastgelegd die vertellen hoe verbintenissen tot stand dienen te komen. Ook beschrijft het verbintenissenrecht wat er gebeurt wanneer een verbintenis niet of onvoldoende wordt nageleefd. Voorbeelden van verbintenissen zijn een koopovereenkomst en een samenwerkingsovereenkomst. Overigens gaat het niet alleen om verbintenissen die partijen onderling zijn aangegaan, maar ook om verbintenissen die uit de wet voortvloeien. Bijvoorbeeld het betalen van een schadevergoeding na een aanrijding.

Het belang van een juridisch correcte overeenkomst

Gaat u met een andere partij een overeenkomst aan, dan bent u volgens het verbintenissenrecht beiden verplicht een prestatie te verrichten. Indien een van de partijen dit niet nakomt, of als er onduidelijk over de gemaakte afspraken bestaat, kunnen er problemen ontstaan. Doorgaans zet men wel iets op papier en gelden er ook algemene voorwaarden. Toch zien we in de praktijk nog vaak dat een overeenkomst niet goed genoeg op papier is gezet. Wanneer er een geschil tussen partijen ontstaan, wordt er in eerste instantie gekeken naar wat er in het contract is beschreven.

Om die reden is het dan ook van belang om alle afspraken op een juridisch correcte wijze vast te leggen. Ook in deze fase is een expert in het verbintenissenrecht van waarde voor u en de wederpartij. Niet alleen nu, maar ook op de lange termijn.

Wat gebeurt er in het geval van een wanprestatie?

Schiet een partij tekort in zijn verplichtingen, dan wordt er gesproken van een wanprestatie. Bent u de wederpartij, dan kunt u nakoming van de overeenkomst vorderen. Afhankelijk van de situatie heeft u ook recht op vergoeding van de schade. In diverse gevallen is het ook mogelijk de overeenkomst op grond van wanprestatie te ontbinden en behoort een schadevergoeding tevens tot de mogelijkheden. Binnen het verbintenissenrecht spelen ook de algemene voorwaarden daarbij een rol van belang.

Iemand in gebreke stellen

Wilt u nakoming van een overeenkomst door de wederpartij vorderen, dan kunt u die persoon in gebreke stellen. Door dit te doen, herinnert u iemand er in feite aan dat hij of zij nog een verplichting heeft om na te komen. Bijvoorbeeld het voldoen van een achterstallige betaling. Daarbij wordt ook een termijn gesteld. Ingebrekestelling is overigens niet altijd vereist. U past dit enkel toe, wanneer nakoming van de overeenkomst nog een daadwerkelijke mogelijkheid. Is dit niet het geval, dan hoeft deze stap niet te worden genomen om over te gaan op ontbinding en/of schadevergoeding.

Toepassing van de algemene voorwaarden volgens het verbintenissenrecht

Het gros van de bedrijven past algemene voorwaarden toe. Dit zijn voorwaarden die u standaard in een overeenkomst kunt opnemen. Niet alleen verschaft het Burgerlijk Wetboek ons de regels omtrent de inhoud van die algemene voorwaarden, maar ook omtrent de manier waarop u de wederpartij hierover dient te informeren. Het is eenvoudig om algemene voorwaarden in een overeenkomst toe te passen. Daar zijn natuurlijk wel wat regels aan verbonden.

Zo mag een ondernemer niet elk risico dat hij mogelijk loopt, uitsluiten. Ook andere wettelijke rechten mag u met behulp van de algemene voorwaarden niet zomaar overboord gooien. In het algemeen stelt het verbintenissenrecht dat de algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend voor de wederpartij mogen zijn.

Een praktijkvoorbeeld binnen het verbintenissenrecht: koopovereenkomst

Zoals genoemd valt een koopovereenkomst onder het verbintenissenrecht. Stelt u zich voor dat u uw woning aan iemand verkoopt en dat de datum van levering op 20 september is gesteld. Op 18 september geeft de kopende partij aan deze datum niet te kunnen behalen omdat zijn financiering niet rond is. De kopende partij raakt volgens het verbintenissenrecht juridisch gezien pas in gebreke wanneer u deze persoon schriftelijk in gebreke heeft gesteld en hem vordert tot nakoming van de overeenkomst. Het verbintenissenrecht stelt, dat de partij die wel aan zijn verplichtingen voldoet, inspraak heeft in de boete die wordt toegepast.

Adviezen en juridische bijstand omtrent het verbintenissenrecht

Of u nu een probleem heeft of advies nodig heeft omtrent een koopovereenkomst, een aannemingsovereenkomst, een geldleningsovereenkomst of een andere overeenkomst, de specialisten van The Legal Firm staan u graag bij. Onze experts in het verbintenissenrecht kunnen u adviseren, maar ook voor u procederen wanneer dat nodig blijkt te zijn. Voor vrijblijvend advies kunt u contact met ons opnemen.